Visie van de school

Visie
Een visie op onderwijs beschrijft hoe je als school wilt bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Het is bepalend voor ons dagelijks handelen. Het is ook richtinggevend voor de wijze waarop en waar naar toe onze school zich wil ontwikkelen. Op onze school vinden we dat het onderwijs er in eerste instantie toe moet bijdragen dat:

  • alle leerlingen optimale (leer)resultaten behalen
  • alle leerlingen goed voorbereid worden op het voor hen passende vervolgonderwijs
  • alle leerlingen goed voorbereid worden op het functioneren in een continu veranderende maatschappij.

In de Prinses Margrietschool werken we met de volgende principes:

– Vrijheid:
Kinderen krijgen, teneinde hun taak te kunnen uitvoeren, een bepaalde mate van vrijheid. Die mondt uit in verantwoordelijkheid voor zichzelf, een ander, afspraken, de taak en het eigen leerproces. De vrijheid wordt zo ingericht, dat er een keuze gemaakt mag worden in de volgorde van het afwerken van de taak, in het samenwerken op bepaalde momenten en in de plaats waar gewerkt mag worden (in overleg). Zo mogen kinderen aan hun taak werken in het groepslokaal, met een werkpas mogen ze samenwerken in de hal en met een computerpas mogen ze gebruik maken van de computers in de hal.
– Zelfstandigheid:
Ons doel is om kinderen zelfstandig te laten werken en ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen leren. Leerkrachten begeleiden de leerlingen naar die zelfstandigheid. Door hen te ondersteunen bij de planning, de keuze, de uitvoering en evaluatie van hun werk. Aan het eind van een afgesproken periode dient een taak af te zijn. Lukt dat niet, dan moet er verantwoording afgelegd worden en wordt samen geëvalueerd wat de oorzaak daarvan is. Dan worden ook nadere afspraken gemaakt. Door middel van de taken wordt zelfstandigheid nagestreefd. Die taken worden vastgelegd op een takenbord (onderbouw) of op een taakbrief (bovenbouw). Hierop wordt geregistreerd in hoeverre de leerlingen hun werk af hebben en wanneer dit is gebeurd (dagkleuren):

  • maandag = geel
  • dinsdag = rood
  • woensdag = roze
  • donderdag = paars
  • vrijdag = blauw

Deze kleuren worden door de hele school gehanteerd. Het zijn dezelfde kleuren als die van Schatkist, de methode in de groepen 1 en 2. Hiermee is er een, voor de leerlingen herkenbare, doorgaande lijn bewerkstelligd. Bij het maken van de taken krijgen de kinderen met de hele groep of in een klein groepje of individueel instructie.
We streven ernaar, in overleg met de kinderen en eventueel de ouders, zoveel mogelijk instructie en taken op maat te geven.

Op de taakbrief worden taken in meerdere niveaus aangegeven. Geprobeerd wordt om opdrachten te ontwerpen die een beroep doen op het eigen initiatief en ontdekkingslust van de kinderen. Omdat de taken voor wat betreft inhoud en hoeveelheid zijn afgestemd op de kinderen, vinden wij dat in principe ieder kind de taak af moet hebben. Als kinderen geen goed gebruik maken hun vrijheid te plannen en de taak niet afhebben, moet de taak worden afgemaakt op een moment dat andere kinderen bezig zijn met keuzewerk. In incidentele gevallen kan worden besloten de taak na schooltijd of thuis af te maken.
– Samenwerken:
Binnen ons onderwijs kunnen leerlingen de keuze maken om samen te werken, als ze denken daarmee een betere prestatie te kunnen leveren dan wanneer ze de opdracht alleen maken. Ook hierbij streven we na dat kinderen zelf verantwoordelijkheid leren dragen. Kinderen mogen elkaar altijd helpen en mogen altijd samenwerken, behalve bij toetsen.

Call Now Button